Για εγγραφή στα Εργαστήρια  του Τομέα Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση  :   etextile.teipir.gr/kl_atpe

και επιλέξτε «Εργαστήρια Τομέα» (στο αριστερό μενού)