Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(Κατάταξη πτυχιούχων)
Η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. με κατάταξη θα πραγματοποιείται από 01-11-2016 έως 15-11-2016 ώρες 10:00-13:00
στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο Α αίθουσα Α120).
Με την αίτηση συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρώτου πτυχίου (για πτυχιούχους του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας)
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθούν εξετάσεις.


download_12x16 Αρχείο:


download_12x16 έντυπο αίτησης: