Συμμετοχή στην εξεταστική επί πτυχίω βάσει του εσωτ. Κανονισμού του Ιδρύματος (3257/2013 Άρθρο 16 παρ. 6 με τροποποίηση εδαφίου Πράξη 6/06-11-2017 Συνεδρίαση Κοσμητείας ΣΤΕΦ) δικαιούνται οι φοιτητές που:
αα) οφείλουν για το πτυχίο έως και τρία (3) μαθήματα οποιουδήποτε τυπικού εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι στα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων, αν υπάρχουν, έχει εξασφαλισθεί η επαρκής παρακολούθηση
ενώ ταυτόχρονα
ββ) έχουν ολοκληρώσει ή ήδη αναλάβει την πτυχιακή εργασία και
γγ) έχουν ολοκληρώσει ή ήδη εκκινήσει την πρακτική τους άσκηση στο επάγγελμα.

download_12x16 Αρχείο: