Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής που δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4)εξάμηνα, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ’ Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», ότι σε περίπτωση που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

Σχετικός υπερσύνδεμος: http://www.idpe.uniwa.gr/index.php/news/general-news/82-180919-anakoinosi