ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://idpe.uniwa.gr/
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 538 1216, 1219, 1349, 1311
FAX: 2105381501
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΖΑ207