Δικαίωμα αίτησης

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή οι απόφοιτοι (Πτυχιούχοι – Διπλωματούχοι) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών Ανωτάτων Σχολών (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Ε.Π. της Σ.Ε., που συγκροτείται με απόφαση της Σ.Ε.. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Σ.Ε..
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
α. Ο βαθμός πτυχίου
β. Η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν συνάφεια με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
γ. Η επίδοση στην πτυχιακή / διπλωματική εργασία (αν προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
δ. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
ε. Οι συστατικές επιστολές
στ. Η ερευνητική εμπειρία
ζ. Συνέντευξη
Αρμόδια για τον καθορισμό, με απόφασή της, των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, είναι η Σ.Ε., η οποία καθορίζει και τη βαρύτητα των κριτηρίων.
Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως επιτυχών στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Σ.Ε..

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση mscfashion@teipir.gr) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση Εγγραφής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αναλυτική Βαθμολογία.
Δύο συστατικές επιστολές από δύο Πανεπιστημιακούς δασκάλους, Ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να σταλούν οι συστατικές επιστολές κατευθείαν από τους συντάκτες τους στην γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσω e-mail στη διεύθυνση mscfashion@teipir.gr

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (στη διεύθυνση «Γραμματεία στη Γραμματεία του Τμήματος (α’ κτίριο, α΄όροφος, αίθουσα Α120, τηλ. 210-5381216, 210-5381335), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00-14.00.

Στην περίπτωση που η αίτηση τους γίνει δεκτή (τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά αρχές Νοεμβρίου 2015), για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους μέχρι την οριζόμενη από την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Αναλυτική Βαθμολογία.
3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Τίτλος πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας.

Αίτηση Μεταπτυχιακού

Αρχείο – Λήψη