Πληροφορική και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πληροφορική και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα έχει σκοπό να μυήσει τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και να εστιάσει στις βασικές τεχνικές που διέπουν τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών με μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο εργαστηριακό κυρίως μέρος του μαθήματος, ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν βασικές προγραμματιστικές δεξιότητες στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο της ειδικότητάς τους.

Εισαγωγή στην επιστήμη των Υπολογιστών. Ανατομία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Λειτουργικά συστήματα. Λογισμικό εφαρμογών. Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ελεγχος ροής προγράμματος. Διαδικασίες και παράμετροι. Ενότητες κώδικα και εμβέλεια μεταβλητών. Σύνθετοι τύποι δεδομένων. Αρχεία. Διαχείριση σφαλμάτων. Προγραμματίζοντας με γραφικά αντικείμενα. Δράσεις, συμβάντα και χειριστές συμβάντων. Σχεδίαση της διεπαφής με το χρήστη. Προγραμματισμός σε εργαλεία αυτοματισμού γραφείου (όπως VBA για εφαρμογές). Οικονομικές συναρτήσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μιας μεταβλητής (αριστοποίηση κέρδους, παραγωγής, κόστους, αποθεμάτων).

Εργαστήριο: Ασκήσεις (ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων) με τη χρήση περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (γλώσσες από το Visual Studio.ΝΕΤ).


Τ. Μπίκμαν, «Εισαγωγή στην Πληροφορική», Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, 2007.

Μ. Σφακιανάκης, «Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2003.

Δ. Καρολίδης, Κ. Ξαρχάκος, «Microsoft Office Excel 2007: Θεωρία – Συναρτήσεις – VBA – Εφαρμογές».

Getz, Ken, «Πλήρες εγχειρίδιο της VBA», Εκδόσεις Γκιούρδας, 2002.

Α. Σπυριδάκος, «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε Περιβάλλον Visual Basic.ΝΕΤ», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2008.


Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 + 1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως ακολουθίες, παραγώγους, ολοκληρώματα, πιθανότητες, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, συνεχή και διακριτή τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση κατανομής.

Εισαγωγή στη Στατιστική: Ορισμός, περιγραφική Στατιστική, στατιστικός πληθυσμός–δείγμα, συλλογή και ταξινόμηση αριθμητικών δεδομένων, κατανομές συχνότητας, μέτρα θέσης και διασποράς.

Πιθανότητες: Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, κλασικός–αξιωματικός ορισμός πιθανότητας, κανόνες υπολογισμού πιθανότητας.

Εφαρμοσμένη Στατιστική–Συνεχείς κατανομές: Κανονική κατανομή, χρήση της κανονικής κατανομής στην εκτίμηση λάθους, εκτίμηση ακρίβειας αποτελέσματος και τρόποι βελτίωσης αυτής, στατιστική επαγωγή, δειγματοληψία, διαστήματα εμπιστοσύνης.


Α. Αλεξανδρόπουλος, Ε. Κατωπόδης, Α. Παλιατσός, Ν. Πρεζεράκος, «Στατιστική», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1994.

Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, «Στατιστική: Θεωρία – Εφαρμογές», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1998.

Π. Κικίλιας, Δ. Παλαμούρδας, Α. Πετράκης, Δ. Τσουκαλάς, «Στατιστική – Πιθανότητες», Εκδόσεις Δηρός, Αθήνα, 2002.

Ε. Μπόρα-Σέντα, Χ. Μωϋσιάδης, «Εφαρμοσμένη Στατιστική: Πολλαπλή Παλινδρόμηση – Ανάλυση Διασποράς – Χρονοσειρές», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1990.

P. G. Hoel, S. C. Port, C. J. Stone, «Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2004.

Α. Αλεξανδρόπουλος, Λ. Βρυζίδης, Σ. Ζαχαροπούλου, Α. Παλιατσός, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Υπολογιστικών Μαθηματικών με Εφαρμογές σε Mathematica και Matlab», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2006.


Στοιχεία Μηχανών και Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Μηχανών και Μηχανολογικό Σχέδιο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣκοπός είναι η εκμάθηση των κανόνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τόσο στη «Σχεδίαση» όσο και στην «Ανάγνωση» ενός σχεδίου, η κατασκευή γενικών σχεδίων στοιχείων μηχανών, μηχανισμών και διαφόρων μηχανολογικών κατασκευών, καθώς και η παρουσίαση βασικών στοιχείων των μηχανών σχετικά με τις καταπονήσεις και την ανάλυση του τρόπου υπολογισμού τους.

Βασικές ενότητες (όργανα, χαρτί σχεδίασης, υπομνήματα, βασικές κλίμακες, γραμμές, γραφή). Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαριφήματα). Γεωμετρικές κατασκευές. Παράλληλη προοπτική ή αξονομετρική παράσταση (ισομετρική μέθοδος, πλάγια παράλληλη προβολή). Μηχανολογικό σχέδιο (όψεις, τομές, κατακλίσεις). Κανόνες, διαστάσεις, συμβολισμοί κατά τα διεθνή πρότυπα. Σπειρώματα κοχλιών και περικοχλίων, άξονες, έδρανα, τροχαλίες, σωληνώσεις. Σχεδίαση στοιχείων και τμημάτων μηχανών. Συναρμολογημένες μηχανολογικές διατάξεις, με έδρανα (σταθερά, ελεύθερα), σφήνες, τροχαλίες (επίπεδες, αυλακωτές), οδοντωτοί τροχοί, κιβώτια ταχυτήτων. Σχεδίαση στην τάξη και στο σπίτι. Περιγραφή της κατασκευής των μηχανών. Υλικά και ιδιότητες. Καταπονήσεις στατικές και δυναμικές. Εφαρμογή της αντοχής υλικών στην κατασκευή μηχανών. Ανάλυση τάσεων. Συγκολλήσεις, ηλώσεις, κοχλίες, σφήνες, συμπλέκτες, ελατήρια, άξονες και άτρακτοι, έδρανα κύλισης και ολίσθησης, οδοντωτοί τροχοί, ιμάντες.

Κ. Στεργίου, Ι. Στεργίου, «Στοιχεία Μηχανών Ι (Σχεδιασμός, Συναρμογές, Αντοχή, Συγκολλήσεις, Ηλώσεις, Κοχλίες, Ελατήρια, Άτρακτοι, Σύνδεσμοι, Έδρανα)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2003.

Κ. Στεργίου, Ι. Στεργίου, «Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Μετάδοση Κίνησης, Οδοντωτοί Τροχοί, Ιμάντες, Αλυσίδες)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2002.

Roloff, Matek, “Maschinenelemente”, Vieweg, 2007.

K. H. Decker, K Kabus, “Maschinenelemente”, Hanser, 2000.

V. B. Bhandari, “Design of Machine Elements”, Tata McGraw-Hill, 2010.

Μ. Βούλγαρης, «Μηχανολογικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2004.

Β. Παπαμητούκας, «Μηχανολογικό Σχέδιο», University Press, 2002.

Σ. Μαυρομμάτης, «Μηχανολογικό Σχέδιο».


Σχεδιασμός Παραγωγής Υφαντών Υφασμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Παραγωγής Υφαντών Υφασμάτων
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΗ εκμάθηση των διαδικασιών προετοιμασίας της ύφανσης που αφορά τις μεθόδους και τα μηχανήματα επεξεργασιών των νημάτων. Η κατανόηση της ορθής προετοιμασίας των νημάτων στην απόδοση του υφαντικού μηχανήματος και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου υφάσματος. Η εμβάθυνση των γνώσεων που αφορούν τη δομή και την κινηματική των μηχανισμών του υφαντικού μηχανήματος (λειτουργία, ρυθμίσεις και συντήρηση). Η εξοικείωση με το χειρισμό διαφόρων ασάιτων υφαντικών μηχανημάτων και η επίλυση τεχνολογικών ασκήσεων και παραγωγής υφαντών υφασμάτων.

Αναδρομή στην εξέλιξη της υφαντικής τέχνης. Ιδιότητες νημάτων που χρησιμοποιούνται στην ύφανση.

Τεχνολογία προετοιμασίας ύφανσης: Διάσιμο, κολλάρισμα, μίτωμα και μασούρισμα. Τεχνολογία συμβατικών υφαντικών μηχανημάτων. Γενική κατάταξη υφαντικών μηχανημάτων. Αρχές λειτουργίας και μηχανισμοί υφαντικού μηχανήματος, εκκίνησης, εκτύλιξης στημονιού, σχηματισμού ανοίγματος και περιτύλιξης υφάσματος (σκοπός, κατασκευή, λειτουργία, ρυθμίσεις, συντήρηση, ελαττώματα και υπολογισμοί). Τεχνολογία μη συμβατικών υφαντικών μηχανημάτων.

Χειρισμός, ρυθμίσεις και υπολογισμοί της παραγωγής των μηχανημάτων του τμήματος προετοιμασίας της ύφανσης. Υπολογισμός τεχνολογικών παραμέτρων στημονιού στα διάφορα στάδια επεξεργασίας του. Ασκήσεις υπολογισμού των τεχνολογικών παραμέτρων του υφάσματος. Εφαρμογές σχεδίων σε υφαντικές μηχανές.


V. John, “Shuttleless Looms”, The Textile Institute, Manchester, 1980.

O. Talavasek, V. Svaty, “Shuttleless Weaving Machines”, Amsterdam, 1981.

“Textile Machinery: Investing for the Future”, The Textile Institute, Manchester, 1982.

A. Ormerod, “Modern Preparation and Weaving Machinery”, Butterworth & Co. Ltd, 1983.

L. Simon, M. Hubner, “Vorberetungstechnik fur die Weberei, Wirkerei und Strickerei”, Springer Verlag, Berlin, 1983.

P. R. Lord, M. H. Mohamed, “Weaving: Conversion of Yarn to Fabric”, Merrow, Watford, 1992.

R. Marks, P. J. Lawton, D. A. Holmes, “An Introduction to Textiles: Volume III – Fabrics, School of Textile Studies”, Bolton Institute of Higher Education, 1993.


Τεχνολογία Ευθύγραμμων και Κυκλικών Πλεκτομηχανών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Ευθύγραμμων και Κυκλικών Πλεκτομηχανών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να γνωρίζουν τις τεχνολογικές διαφορές των ευθύγραμμων -V- και επίπεδων πλεκτομηχανών, να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς–συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ευθύγραμμες και στις κυκλικές πλεκτομηχανές για το σχηματισμό θηλιάς, να γνωρίζουν τη δομή των ευθύγραμμων και κυκλικών πλεκτομηχανών, να αντιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά συστήματα επιλογής βελονών στις ευθύγραμμες και κυκλικές πλεκτομηχανές, να γνωρίζουν τις τεχνολογικές διαφορές των τύπων κυκλικών πλεκτομηχανών, να κατασκευάζουν πλεκτά στημονιού με ένα, δύο και τρεις κλωστοφόρους, να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς–συστήματα που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό της θηλιάς των στημονοπλεκτών «Ράσσελ» και «Τρικότ», να γνωρίζουν τη δομή και τους μηχανισμούς των πλεκτομηχανών «Ράσσελ» και «Τρικότ», να ρυθμίζουν τα διάφορα μέρη των στημονομηχανών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των πλεκτών στημονιού, να εντοπίζουν προβλήματα στα στοιχεία της πλεκτομηχανής.

Παρουσίαση και ανάπτυξη της τεχνολογίας των ευθύγραμμων πλεκτομηχανών, χειροκίνητων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών. Αναλυτική περιγραφή λειτουργικών τμημάτων των μηχανών. Έλεγχος, συντήρηση και αυτοματισμοί των ηλεκτρονικών πλεκτομηχανών. Παρουσίαση και ανάπτυξη του τρόπου μεταφοράς της θηλιάς. Αναφορές σε διάφορα αντιπροσωπευτικά θέματα που συσχετίζονται με τις ευθύγραμμες πλεκτομηχανές. Γενική παρουσίαση και ανάλυση μηχανισμών (κύλινδρος, δίσκος, σύστημα τροφοδότησης κλωστής) κυκλικών πλεκτομηχανών. Ρυθμίσεις, αυτοματισμοί διαδικασίας πλέξης και ανάπτυξη πλεκτών. Ηλεκτρονικές πλεκτομηχανές, ανάλυση και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους με αναφορές στα λειτουργικά μέρη της μηχανής. Ανάπτυξη στημονοπλεκτομηχανών «Ράσσελ» και «Τρικότ».

Ε. Γράβας, «Τεχνολογία Πλεκτικής», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2008.

I. Wünsch, “Lexikon Wirkerei und Strickerei”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2008.

K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und Bindungstechnische Grundlagen”, Μelliand, 2008.

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, Haupt Verlag, 2007.

W. Holthaus, “Maschen Lexikon (Edition Textil)”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2007.

C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 1991.

K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.

J. Wilson, “Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice”, 2001.

D. F. Palling, “Warp Knitting Technology”.

S. Raz, “Flat Knitting, the New Generation”.


Ψηφιακή Εκτύπωση και Τυποβαφική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Εκτύπωση και Τυποβαφική
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΟι σπουδαστές αποκτούν σφαιρική εικόνα αρχών και μεθόδων Τυποβαφικής, εισάγονται στη θεωρία της ψηφιακής εκτύπωσης, διδάσκονται όλες τις σύγχρονες βιομηχανικά εφαρμοζόμενες μεθόδους και αφομοιώνουν τη θεωρητική γνώση με εφαρμογή σε εργαστηριακές ασκήσεις τυποβαφής.

Χρώματα και βοηθητικά τυποβαφής. Ιξώδες, πολτός τυποβαφής και υπολογισμοί. Μηχανολογικός εξοπλισμός Τυποβαφικής. Τυποβαφή σε ύφασμα βαμβακερό, μάλλινο, πολυεστερικό, πολυαμιδικό και οξικής κυτταρίνης. Βιομηχανικές μέθοδοι Τυποβαφικής. Τυποβαφή απευθείας, αποχρωματισμού, παρεμπόδισης και εξάχνωσης. Πορεία τυποβαφής, στέγνωμα, άτμιση, έκπλυση. Ψηφιακή εκτύπωση, κατηγορίες μελανιών. Εκτυπωτές ψεκασμού, συνεχούς και κατ’ απαίτηση ροής. Συστήματα κεφαλών, πιεζοηλεκτρικά, θερμικά, φορτισμένης σταγόνας. Μελάνια με χρώματα διασποράς, υδατοδιαλυτά συστήματα χρωμάτων. Χρωστικές στην ψηφιακή εκτύπωση, αντοχές χρωματισμών. Ανάλυση εκτύπωσης, ψηφιακός έλεγχος απόχρωσης. Παράμετροι και σταθερότητα εκτύπωσης, συνθήκες άτμισης.

H. Kipphan, “Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods”, Springer, 2001.

S. J. Kadolph, Ed., “Textiles”, 10th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.

J. Tozer, S. Levitt, “Fabric of Society: A Century of People and Their Clothes 1770–1870”, Laura Ashley Press.

J. Fish, “Designing and Printing Textiles”, 2005.

M. Bowles, C. Isaac, “Digital Textile Design”, 2009.

C. Benn, L. Morgan, “Screen Printing: Layering Textiles with Colour, Texture and Imagery”, 2009.

H. Clark, “Textile Printing”, 1985.

J. Storey, “Manual of Textile Printing”, Thames & Hudson Manuals, 1992.

J. Kinnersly-Taylor, “Dyeing and Screenprinting on Textiles”, Printmaking Handbooks, 2003.

“Textile Printing: Woodblock Printing on Textiles, Roller Printing on Textiles, Direct to Garment Printing, Rogan Printing”, General Books LLC, 2010.

M. Rehbein, “Digital Textile Printing and the Influence on Design”, GRIN Verlag, 2010. H. Ujiie, “Digital Printing of Textiles”, CRC Press, 2006.

R. Shishoo, “Plasma Technologies for Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, Manchester, 2007.