Ξενόγλωσση Ορολογία Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξενόγλωσση Ορολογία Κλωστοϋφαντουργίας
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής (Δ.Ο.Ν.Α.)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣτόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ορολογίας της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις τέσσερις περιοχές εκμάθησης της γλώσσας. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, ώστε να επεκτείνει τη γνώση της δομής της Αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένα στοιχεία του γραπτού και του προφορικού λόγου. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση, την επεξεργασία και την απόδοση Αγγλικών επιστημονικών και τεχνικών κειμένων Κλωστοϋφαντουργίας. Η κατανόηση του γραπτού λόγου αποτελείται από εκτεταμένη άσκηση των σπουδαστών σε μικρά και μεγάλα επιστημονικά και τεχνικά κείμενα της ειδικότητάς τους, ώστε να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο και να εξοικειώνονται με στρατηγικές ανάλυσης αυθεντικών τεχνικών κειμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) προκειμένου να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (πρόσβαση σε βιβλιογραφία, συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικά προγράμματα). Η κατανόηση του προφορικού λόγου πραγματοποιείται με χρήση λογισμικού σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές να επεξεργάζονται σειρές ασκήσεων.

The microscopic structure of fibres. Textile fibres, natural fibres, synthetic fibres, properties. From fibre to yarn. Cotton, wool. Cotton yarn manufacture. The spinning of wool. Knitting, knitting machines and needles. Weft knitting constructions. Warp knitting constructions. Weaving. Preparatory processes for fabric manufacture, looms. The chief motions of the loom. Basic weaves. Dyeing. Scouring. Bleaching. Finishing processes. Dyeing machines and methods. History of apparel, nature of apparel. Sectors of clothing industry. Garment types and manufacture.

Α. Λαμπροπούλου, «Διδακτικές Σημειώσεις».

B. P. Corban, “Textiles – Fiber to Fabric”, McGraw-Hill, 1983.

S. J. Kadolph, “Textiles”, Prentice Hall, 2001.

M. L. Joseph, “Essentials of Textiles”, Holt, Rinehart & Winston, 1988.

B. Lemire, “Cotton”, Berg Publishers, 2011.

“Textile Terms and Definitions”, The Textile Institute, Manchester, 1986.

Ν. Πριμέντας, «Λεξικό Κλωστοϋφαντουργικής Τεχνολογίας», ΕΛΚΕΠΑ, 1986.

“Webster’s New World Dictionary”, Prentice Hall.

“Collins Cobuild En English Language Dictionary”, Collins Publishers.

A. S. Hornby, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”.

T. McArthur, “Longman Lexicon of Contemporary English”.

“Longman Dictionary of Contemporary English”, Longman.

M. Swan, “Practical English Usage”, Oxford.


Διοίκηση Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής (Δ.Ο.Ν.Α.)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιTο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αντιλαμβάνονται μηχανισμούς–συστήματα που χρησιμοποιούνται στο χώρο παραγωγής των επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, να γνωρίζουν την οργάνωση παραγωγής επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, να γνωρίζουν την οργάνωση της παραγωγής στη βιομηχανία παραγωγής ετοίμου ενδύματος και να εντοπίζουν προβλήματα στα διάφορα στάδια παραγωγής του ετοίμου ενδύματος.

Παρουσίαση, ανάπτυξη και εμβάθυνση στις παρακάτω έννοιες: Οικονομική μονάδα. Επιχείρηση, έννοια–χαρακτηριστικά. Κατηγορίες επιχειρήσεων. Διοίκηση και διοικητική. Λειτουργίες Διοίκησης. Έννοια της Κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης και οργανωτική δομή.

Χ. Φλώρος, «Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων (Modern Businesss Management)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1993.

Κ. Τζωρτζάκης, Α. Τζωρτζάκη, «Οργάνωση και Διοίκηση», Rosili–Αδελφοί Τζωρτζάκη.

«Νέες Τεχνολογίες, Οργάνωση Εργασίας και Σχηματισμός των Ειδικοτήτων», ΙΝΕ, 2003.

W. Lazonick, «Η Οργάνωση των Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

Θ. Β. Πάκος, «Βιομηχανική Οργάνωση», Εκδόσεις Παπαζήση, 1997.

«Κοινωνία, Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της Παραγωγής», Εκδόσεις Παπαζήση.

M. E. Porter, “Competitive Advantage”, The Free Press.


Τεχνολογία Υφαντικών Μηχανημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Μηχανών και Μηχανολογικό Σχέδιο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3+2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις συμβατικές και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής υφάσματος και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τη λειτουργία των μηχανισμών στα βασικά και ειδικά είδη των ασάιτων υφαντικών μηχανημάτων.

Το εργαστηριακό μέρος έχει στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών με διεργασίες που αφορούν την πρακτική εφαρμογή εργαστηριακών ασκήσεων για την παραγωγή υφασμάτων, καθώς επίσης και τη διερεύνηση και επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων.


Μηχανισμοί της υφαντικής μηχανής για την εισαγωγή του υφαδιού στο άνοιγμα ανάμειξης υφαδιού, ελέγχου στημονιού και υφαδιού (σκοπός, κατασκευή, λειτουργία, ρυθμίσεις, συντήρηση, ελαττώματα, υπολογισμοί). Τεχνολογία μη συμβατικών υφαντικών μηχανημάτων. Τεχνολογία ειδικών υφαντικών μηχανημάτων για την κατασκευή υφασμάτων συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Εφαρμογή των παραπάνω στα υφαντικά μηχανήματα.

H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Grundlagen”, I, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978.

H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Mechanismen”, II, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1980.

H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Webmachinen”, III, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1985.


Προσδιορισμός και Έλεγχος Ποιότητας Υφασμάτων – Ενδυμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

<tdΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Παραγωγής Υφαντών Υφασμάτων
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να γνωρίζουν την οργάνωση ενός εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας υφασμάτων και ενδύματος, να αντιλαμβάνονται τις μεθόδους–διαδικασίες ελέγχου βάσει διεθνών προτύπων, να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν τα αποτελέσματα, να εντοπίζουν τα προβλήματα στην παραγωγή, ενεργώντας θετικά όταν απαιτείται και να δημιουργούν τις αναγκαίες προδιαγραφές στα νέα προϊόντα.

Ανάπτυξη και παρουσίαση της δομής του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας για υφάσματα και ενδύματα. Τυποποίηση παραγωγής, έλεγχοι παραγωγής και προϊόντων.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για υφαντά υφάσματα: Μέτρηση πάχους, πυκνότητας, βάρους, κυμάτωσης, τριβής, εφελκυσμού, διαπερατότητας νερού και αέρα.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για πλεκτά υφάσματα: Απόκλιση θηλιών, μήκος θηλιάς, μέτρηση πυκνότητας, βάρος υφάσματος, πάχος πλεκτού.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για έτοιμα ενδύματα: Γλίστρημα ραφής, έλεγχοι διαστάσεων.


H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

S. Raz, “Flat Knitting, the New Generation”.

J. E. Booth, “Principles of the Textile Testing”.


Βαφικές Διεργασίες και Διαχείριση Ποιότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Ευθύγραμμων και Κυκλικών Πλεκτομηχανών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3+1 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 7,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣτόχος του μαθήματος είναι η εξειδίκευση στη Βαφική διαδικασία και η εμβάθυνση στη γνώση, τόσο της μικροδομής, όσο και της μακροδομής των ινών, η συστηματική μελέτη μηχανών λευκαντηρίου, βαφείου, στεγνωτηρίου και φινιριστηρίου και η πλήρης κατανόηση της δομής, της παραγωγής και της εφαρμογής των χρωμάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν εποπτεία ολόκληρου του φάσματος διεργασιών ελέγχου ποιότητας πρώτων υλών, παραγωγικής διαδικασίας και τελικού προϊόντος.

Κινητική της βαφής. Βαφή με όλες τις κατηγορίες χρωμάτων. Επίδραση θερμοκρασίας, ανάδευσης και χημικής τροποποίησης των ινών στην κινητική της βαφής. Βαφή κάθε κατηγορίας υφανσίμων με κατάλληλες κατηγορίες χρωμάτων. Ανάλυση συμβολισμών στις καρτέλες χρωμάτων. Μέγεθος μορίου χρώματος, αρχές συνδυαστικότητας χρωμάτων, επαναληψιμότητα απόχρωσης, αντοχές χρωματισμών. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου βαφείου. Πλυντήρια. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις λεύκανσης. Μηχανές βαφής εμποτισμού και συνεχούς λειτουργίας, ανέμες, μηχανές βαφής τσιλέδων, αυτόκλειστα, jets, jiggers, μπόμπες. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βαφικών μηχανών διαφόρων τύπων. Ειδικοί υπολογισμοί σε σχέση με την ορθή λειτουργία των βαφείων. Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής και χρήσης χρωστικών υλών. Χρώμα, χημική δομή. Περιγραφή τεχνολογίας παραγωγής χρωμάτων. Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών εφαρμογής χρωστικών σε υποστρώματα. Χημικοί έλεγχοι σε πρόσθετα υλικά βαφής. Φασματοφωτομετρικοί έλεγχοι σε λουτρά βαφής. Εφαρμογές φασματοσκοπίας ανάκλασης στην ταυτοποίηση αποχρώσεων. Εφαρμογή χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (T.L.C.) σε χρωστικές ύλες. Παρασκευές χρωμάτων–pigments. Φυσικές, χημικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι ταυτοποίησης υφανσίμων. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση συμμείκτων. Ταυτοποίηση χρώματος σε σκόνη και βαμμένου προϊόντος. Προσδιορισμός αντοχών χρωματισμών. Θεωρία κλίμακας των γκρι. Μέτρηση αντοχής στο πλύσιμο και την τριβή. Μέτρηση υδροφοβίας εξευγενισμένου υφανσίμου. Συστήματα, πιστοποίηση ποιότητας. Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση, διοίκηση ολικής ποιότητας. Ποιοτική παραγωγική διαδικασία. Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας. Κόστος ποιότητας. Συστήματα ολικής ποιότητας. Φορείς πιστοποίησης. Πρότυπα, σειρά προτύπων ISO 9000. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Πρότυπα ISO 14000. Διαχείριση ποιότητας. Εξελίξεις στα συστήματα ποιότητας.

C. M. Carr, “Chemistry of the Textiles Industry”, Springer, 1995.

K. Hunger, “Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications”, John Wiley and Sons, 2003.

H. Zollinger, “Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments”, Helvetica Chimica Acta, 2003.

S. M. Burkinshaw, “Chemical Principles of Synthetic Fibre Dyeing”, Springer, 1995.

J. Shore, “Practical Dyeing: Fibre Types and Dyeing Processes”, ΙΙ, The Society of Dyers and Colourists, 2004.

J. R. Aspland, “Textile Dyeing and Coloration”, AATCC, 1997.

H. G. Völz, “Industrial Color Testing: Fundamentals and Techniques”, Wiley-VCH, 2001.

S. J. Kadolph, “Quality Assurance for Textiles and Apparel”, Fairchild Publications, 1998.

B. J. Collier, H. H. Epps, “Textile Testing and Analysis”, Prentice Hall, 1998.

J. Raul, “Textile Testing”, APH Publishing, 2005.

J. Hu, “Fabric Testing”, CRC Press, 2008.


Εξευγενισμός, Διαδραστικά Προϊόντα και Συντήρηση Υφασμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξευγενισμός, Διαδραστικά Προϊόντα και Συντήρηση Υφασμάτων
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3+1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΕπιτυγχάνεται η εξοικείωση με τις διάφορες, εμπορικού ενδιαφέροντος, μηχανικές και χημικές διεργασίες Εξευγενισμού, αναλύεται η παραγωγή, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, διαφόρων ποικιλιών υφασμάτων με την καλύτερη ποιότητα και το μικρότερο κόστος. Εισάγονται οι σπουδαστές στα διαδραστικά συστήματα και τις εφαρμογές τους στην παραγωγή έξυπνων και ευφυών διαδραστικών προϊόντων. Η μεθοδολογία και οι τεχνικές συντήρησης υφασμάτων συμπληρώνουν τις επιδιώξεις του μαθήματος.

Μηχανικός Εξευγενισμός και στόχοι του. Ξυράφι, χνουδιάστρα, καλάνδρα λείανσης, στίλπνωσης και παραγωγής σχεδίων, σμυρίγδι. Κατεργασίες αντισυστολής. Μέθοδοι χημικού εξευγενισμού και φινιριστικά προϊόντα. Μαλάκωμα, κολλάρισμα, αδιαβροχοποίηση και εξευγενισμός υδοφοβίας, αντιπυρικός, αντιστατικός, αντισκωρικός, διατήρησης μορφής. Ειδικά φινιρίσματα, αντισηπτικό, επιβάρυνσης. Μηχανολογικός εξοπλισμός και ιδιαιτερότητες χρήσης. Διαδικασίες εξευγενισμού ανάλογα με την ύφανση και την πλέξη των υφασμάτων. Σύγκριση μεθόδων και προϊόντων εξευγενισμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. Διαδραστικά υλικά και προϊόντα. Διαδραστική σχεδίαση. Έξυπνες και ευφυείς διαδραστικές δομές. Αγώγιμα πολυμερή, ενεργοποιητές. Διαδραστικά πολυμερή, υφάσματα και πολυμερικές μεμβράνες. Πολυμερή μνήμης μορφής. Υφάσματα ενισχυμένων δομών ελέγχου δικτύωσης. Δίκτυα Bragg και διαχείριση φωτός. Ιματισμός ψύχους. Διαχείριση θερμότητας, θερμομονωτικά, θερμορυθμιστικά, θερμοευαίσθητα υφάσματα. Έξυπνα υφάσματα για ιατρικές εφαρμογές. Μεμβράνες διαχωρισμού αερίων. Εφαρμογές του Εξευγενισμού στη σχεδίαση και παραγωγή ευφυών διαδραστικών ενδυμάτων. Εισαγωγή στη συντήρηση υφασμάτων. Δεοντολογία συντήρησης. Αποτύπωση, τεκμηρίωση και διάγνωση φθοράς. Αίτια και μηχανισμοί γήρανσης. Μεθοδολογία και τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης υφασμάτων. Καθαρισμός, προληπτική συντήρηση, οδηγίες διατήρησης, υλικά και εφαρμογές αποκατάστασης υφασμάτων.

D. Heywood, “Textile Finishing”, The Society of Dyers and Colourists, 2003.

W. D. Schindler, P. J. Hauser, “Chemical Finishing of Textiles”, The Textile Institute, Manchester, 2004.

A. Demir, H. M. Behery, “Synthetic Filament Yarn: Texturing Technology”, Prentice Hall, 1997.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

B. Wulfhorst, T. Gries, D. Veit, “Textile Technology”, Hanser Verlag, 2006.

P. E. Slade, “Handbook of Fiber Finish Technology”, Marcel Dekker, Inc., 1998.

A. K. Sen, “Coated Textiles: Principles and Applications”, CRC Press, 2007.

X. Tao, “Wearable Electronics and Photonics”, Woodhead Publishing Ltd, 2005.

X. Tao, “Smart Fibres, Fabrics and Clothing”, Woodhead Publishing Ltd, 2001.

L. van Langenhove, The Textile Institute, “Smart Textiles for Medicine and Healthcare: Materials, Systems and Applications”, CRC Press, Manchester, 2007.

R. Shishoo, “Textiles in Sport”, Woodhead Publishing Ltd/The Textile Institute, 2005.

A. R. Horrocks, S. C. Anand, “Handbook of Technical Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 2000.

P. Vincenzini, R. Paradiso, “Smart Textiles”, Trans Tech Publication, 2009.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.

S. Jayaraman, P. Kiekens, A. M. Grančarić, NATO Public Diplomacy Division, NATO Programme for Security through Science, “Intelligent Textiles for Personal Protection and Safety”, IOS Press, 2006.