Το Tμήμα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τη γραμματεία και τους υπεύθυνους των ομάδων μαθημάτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το συλλογικό όργανο του Τμήματος που είναι η Συνέλευση.
Η Συνέλευση απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και από εκπροσώπους των σπουδαστών σε καθορισμένο ποσοστό.

Σε αυτήν λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον καθορισμό των ομάδων μαθημάτων, την καθιέρωση ή την κατάργηση ορισμένων μαθημάτων ή κατευθύνσεων, καθώς και την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Αποφασίζει επίσης για την κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ομάδες μαθημάτων και καταρτίζει τα προγράμματα σπουδών του τμήματος. Συντονίζονται τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του τμήματος. Αποφασίζεται η κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες ομάδες μαθημάτων.
Υποβάλλονται προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Πρόεδρος του τμήματος εκλέγεται από το προσωπικό του τμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών κάθε τρία χρόνια και έχει τις εξής αρμοδιότητες :
· Καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του Τμήματος.
· Τηρεί τα απαραίτητα επιστημονικά και εκπαιδευτικά μητρώα, συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων του τμήματος.
· Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή και εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης.

Ο διευθυντής του Τομέα μαθημάτων εκλέγεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στην ομάδα και από εκπροσώπους των σπουδαστών κάθε χρόνο και έχει τις εξής αρμοδιότητες :
·Κατανέμει το διδακτικό έργο στο εκπαιδευτικό προσωπικό της ομάδας.
·Καταθέτει προτάσεις για προδιαγραφές και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.
·Φροντίζει για τη γραφική ύλη, για τις φροντιστηριακές ασκήσεις και τις εξετάσεις μαθημάτων.
·Ως πρώτος κριτής, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις επίδοσης του ειδικού τεχνικού προσωπικού, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα στην οποία προεδρεύει.

Το Τμήμα απασχολεί 40 άτομα επιστημονικό προσωπικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό. Από αυτούς δώδεκα ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του τμήματος ενώ περίπου τριάντα άτομα απασχολούνται στο τμήμα ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες με ειδική σύμβαση. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές που έχουν όλοι τους να επιδείξουν τίτλους σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και είναι άριστα καταρτισμένοι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ανεγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έχουν οριστεί:

Πρόεδρος του Τμήματος: Ευθύμιος Γράβας, Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος: Αλέξανδρος Βασιλειάδης, Καθηγητής

Τομέας Κλωστικής – Υφαντικής
Διευθυντής: Αντώνιος Πριμέντας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Χαράλαμπος Μουτσάτσος, Καθηγητής Εφαρμογών

Τομέας Βαφικής – Φινιρίσματος
Διευθυντής: Αλέξανδρος Βασιλειάδης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Πατερμαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Πλεκτικής – Έτοιμου Ενδύματος
Διευθυντής: Γεώργιος Πρινιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Νικόλαος Κόκλας, Καθηγητής Εφαρμογών

Προϊσταμένη Γραμματέας Τμήματος: Μαρία Καπούτση
Γραμματέας: Ελένη Γυαλινού