Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα 4 πρώτα εξάμηνα η εκπαίδευση είναι θεωρητική και εργαστηριακή παρέχοντας στους σπουδαστές γνώσεις γενικού χαρακτήρα αλλά και γνώσεις κλωστοϋφαντουργίας από όλους τους τομείς της παραγωγής. Στα επόμενα 3 εξάμηνα οι σπουδαστές λαμβάνουν ειδικές γνώσεις στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Το 8ο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στο χώρο της βιομηχανίας, η οποία επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Σε κάθε εξάμηνο υπάρχουν δύο προαιρετικά μαθήματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς το ένα εκ των δύο και να συγκεντρώσει ένα σύνολο επτά προαιρετικών μαθημάτων σε όλα τα εξάμηνα. Βέβαια δίδεται η δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και δυο προαιρετικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κυρίως σε παραγωγικές μονάδες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανοτήτων εντόπισης και επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.

Τέλος, η πτυχιακή εργασία προσφέρει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να ασχοληθεί σε βάθος με τη μελέτη ενός θέματος σχετικού με την ειδικότητα (πειραματικά ή με συνθετική εργασία ή σε συνδυασμό και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση) με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και διερεύνηση των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και λήγει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνονται σε δύο εξάμηνα σπουδών, χειμερινό και εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 εβδομάδες σπουδών και δύο εξεταστικές περιόδους των 2 εβδομάδων η κάθε μία.