Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας»

Κύριο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας», είναι η μελέτη των στρατηγικών Διοίκησης και των νέων τεχνολογιών, στο Σχεδιασμό Μόδας. Οι φοιτητές εμβαθύνουν τις γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, υλικά και διαδικασίες στο σχεδιασμό Μόδας.

 
Αποστολή του Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας», είναι η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων στην περιοχή των Υλικών και στο σχεδιασμό Μόδας, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ανάπτυξης της χώρας και των επιχειρήσεων του κλάδου. Επίσης, αποστολή του Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας», είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στις επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμάτων και συναφών ειδών. Ειδικότερα, αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) Τεχνολογικών, Θετικών και Οικονομικών Ανωτάτων Σχολών (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) στις βασικές αρχές των διεργασιών της Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στον έλεγχο ποιότητας και τις θεωρητικές αρχές που τον διέπουν, στην Τεχνολογία και τις εφαρμογές των νέων Υλικών, στη μεθοδολογία Σχεδίασης, την ανάπτυξη Προϊόντων και τις εξελιγμένες μεθόδους εφαρμογής των Χρωμάτων και της Ηλεκτρονικής στη βιομηχανία Ένδυσης και το σχεδιασμό Μόδας, στις σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης και τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων Ένδυσης, στην προτυποποίηση και ανάλυση συστημάτων, στον προγραμματισμό επιχειρησιακών πόρων, στη διοίκηση ολικής ποιότητας, στη διανομή αγαθών και παροχή υπηρεσιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στα σύγχρονα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και στο σχεδιασμό Μόδας. Τέλος, επιδιώκεται η εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας. Σκοπός του Π.Μ.Σ., είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών Διοίκησης στο σχεδιασμό Μόδας και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ώστε οι φοιτητές να εξοικειώνονται με την έρευνα και την παραγωγική διαδικασία στους παραπάνω τομείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξειδικευτούν στις στρατηγικές Διοίκησης στον Σχεδιασμό και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις Μόδας. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο χώρο εργασίας τους παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.